หน้าแรก » ข่าวทั่วไป » นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย เจ้าของบริษัท สิงห์โตทองไรค์ คอร์ปอเรชั่น รับโล่เกียรติคุณ องค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ในงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2565

นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย เจ้าของบริษัท สิงห์โตทองไรค์ คอร์ปอเรชั่น รับโล่เกียรติคุณ องค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ในงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2565

โพสต์โดย : admin เมื่อ 8 พ.ย. 2565 09:25:47 น. เข้าชม 50 ครั้ง แจ้งลบ

นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย เจ้าของบริษัท สิงห์โตทองไรค์ คอร์ปอเรชั่น รับโล่เกียรติคุณ องค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ในงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2565
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องวายุภักษ์ แกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย เจ้าของบริษัท สิงห์โตทองไรค์ คอร์ปอเรชั่น เข้ารับโล่เกียรติคุณ องค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น จากคณะกรรมการเสริมการสังคมของชาติและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย
วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นายกรัฐมนตรีรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับทุกคนและองค์การ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการสังคมสงเคราะห์นานัปการ ทั้งการพัฒนาสังคม สวัสดิการสังคม รวมถึงการส่งเสริมงานอาสาสมัคร ที่มีบทบาทในการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมไทยตลอดมา รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และมุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้วยการยกระดับหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง สนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเป็นอาสาสมัครเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ในทุกมิติแก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ ทั้งในระดับบุคคล องค์กร และชุมชน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง รวมทั้งสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการเป็นอาสาสมัคร เพื่อร่วมช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้เปราะบาง และผู้อยู่ในสถานการณ์ยากลำบาก
นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีกับทุกคนที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2565 พร้อมชื่นชมอาสาสมัครทุกคนที่ได้ปฏิบัติภารกิจด้านการสังคมสงเคราะห์ โดยได้อุทิศตนเพื่อส่วนรวม แสดงให้เห็นถึงความเสียสละ ความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาและทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม และขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมมือสร้างความเข้มแข็งในการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่อาสาสมัคร ให้มีองค์ความรู้ สามารถปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครในระดับพื้นที่จะเป็นพื้นฐานและพลังสำคัญในการพัฒนาสังคม ให้ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมได้อย่างสะดวก เพื่อนำไปสู่สังคมที่ยั่งยืนต่อไป
Loading the player...

News Update