หน้าแรก » ข่าวกีฬา ฟุตบอล » การแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณี ประจำตำบลเทพนคร ครั้งที่ 37 "บ้านโคนเหนือคัพ" ยิ่งใหญ่คู่พิเศษสุดคึกคัก

การแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณี ประจำตำบลเทพนคร ครั้งที่ 37 "บ้านโคนเหนือคัพ" ยิ่งใหญ่คู่พิเศษสุดคึกคัก

โพสต์โดย : admin เมื่อ 11 พ.ย. 2561 07:48:30 น. เข้าชม 688 ครั้ง แจ้งลบ

           วันศุกร์ที่  9  พฤศจิกายน  พ.ศ.2561 เวลา 15.30 น. บ้านโคนเหนือ  หมู่ที่  9  ตำบลเทพนคร  อำเภอเมืองกำแพงเพชร  จังหวัดกำแพงเพชร โดยนายนเรศ  อินทปัตย์  นายกเทศมนตรีตำบลเทพนคร ด้วยสำนักงาน เทศบาลตำบลเทพนคร  และคณะกรรมการชมรมกีฬาบ้านโคนเหนือ  ประชาชนหมู่ที่ 9    ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณี ประจำตำบลเทพนคร เป็นประจำทุกปี โดยเริ่มจัดครั้งที่ 1 เมื่อปีพ.ศ. 2525  และในปีนี้ พ.ศ. 2561 ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่  37  ใช้ชื่อในการแข่งขันว่า  “บ้านโคนเหนือคัพ”  โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้เห็นความสำคัญของการเล่นกีฬา  โดยไม่หลงผิดไปกับสิ่งเสพติดและอบายมุขต่างๆ  ซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติในปัจจุบันนี้
2. เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามกับยาเสพติด
3. เพื่อส่งเสริมให้เยาชนและประชาชนได้รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  และรู้รักสามัคคี
4. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้ร่วมเล่นกีฬาฟุตบอลประเพณี  ประจำตำบลเทพนคร     “บ้านโคนเหนือคัพ”  อย่างเสมอภาค
5. เพื่อสนับสนุนค่านิยมหลัก  12  ประการ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อีกทางหนึ่งด้วย
ในการแข่งขันครั้งนี้มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันในประเภทถ้วย ก ทั้งหมด 9 ทีม แบ่งเป็น 3 สายๆละ 3 ทีม ดังนี้
 ประเภทถ้วย  ก
   สาย  A  ประกอบด้วย
1. ทีม  รุ่งกระจก
2. ทีม  เอ็มทูเอ็ม
3. ทีม  หงษ์ทอง
4. ทีม  พรานกระต่าย
สาย  B  ประกอบด้วย
1. ทีม  มะเดี่ยวFC
2. ทีม  รัชชานนท์
3. ทีม  เทคนิคตาก
สาย  C  ประกอบด้วย
1. ทีม  บ้านโคนเหนือ
2. ทีม  อบต.หัวถนน
3. ทีม  เทศบาลปากดง
ประเภทถ้วย  ข  ทั้งหมด  8  ทีม  แบ่งเป็น  2  สายๆละ  4  ทีม  ดังนี้
สาย  A  ประกอบด้วย
1. ทีม  คณฑีพิทยาคม
2. ทีม  เฉลิมพระเกียรติฯ
3. ทีม  นครเพชร
4. ทีม  ปางหรั่ง FC
สาย  B  ประกอบด้วย
1. ทีม  บ้านโคนเหนือ
2. ทีม  บ้านไร่
3. ทีม  ฟาร์มสุกรพันธุ์
4. ทีม  สระสิงห์โต
ซึ่งการจัดการแข่งขันฯ  ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาชน และองค์กรต่างๆ  ดังนี้
ผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณี  ประตำบลเทพนคร  “บ้านโคนเหนือคัพ”  ครั้งที่  37
ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการในประเภทถ้วย  ข  
สำนักงานเทศบาลตำบลเทพนคร  
โดยการนำของ  นายนเรศ  อินทปัตย์  นายกเทศมนตรีตำบลเทพนคร  จำนวน  250,000  บาท
ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการในประเภทถ้วย  ก  และให้การสนับสนุนเป็นประจำทุกปี
1.บริษัท  น้ำตาลนครเพชร  จำกัด  สนับสนุนดังนี้
1.  เงินรางวัลชนะเลิศ       จำนวนเงิน  40,000  บาท
2.  เงินสนับสนุนทีมเจ้าภาพบ้านโคนเหนือ    จำนวนเงิน  10,000  บาท
3.  น้ำตาลทรายขาวสำหรับชิงโชคการแข่งขัน  จำนวน  300  กิโลกรัม     มูลค่า     5,000  บาท รวมเป็นเงิน  55,000  บาท
ผู้สนับสนุนรองในประเภทถ้วย  ก  และให้การสนับสนุนเป็นประจำทุกปี
1.ผู้จัดการฟาร์มสุกรกำแพงเพชร  บริษัท  ซี พี เอฟ  (ประเทศไทย)  จำกัด  (มหาชน)  
สนับสนุนสุกรราคาพิเศษ  จำนวน 1 ตัว  มูลค่า  5,000  บาท  
และเงินสนับสนุน           จำนวน     4,000  บาท
2.ผู้จัดการบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ  (ประเทศไทย)  จำกัด       จำนวน     บาท
3.ผู้จัดการโรงงานวิโรจน์พลาสติก        จำนวน     บาท
4.บริษัท  เจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์  จำกัด  ฟาร์มกำแพงเพชร    จำนวน     2,000  บาท
5.ผู้จัดการโรงสีสว่างถาวร         จำนวน     บาท
6.ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรคณฑีพัฒนา  จำกัด      จำนวน     บาท
7.ผู้จัดการร้านสีสัน         จำนวน     2,000  บาท
8.ผู้จัดการร้านพรเทพค้าวัสดุก่อสร้าง       จำนวน     1,000  บาท
9.ผู้จัดการร้านเพชรค้าไม้         จำนวน     1,000  บาท
10.ประธานคณะกรรมการกองทุนเงินล้านบ้านโคนเหนือ  หมู่ที่  9  ตำบลเทพนคร  จำนวน               บาท
11.ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด  ไชยโย  บริการ  (1994)     จำนวน     1,000  บาท
12.กำนันชัยทัศน์  โพธิ์อ่วม  อดีตกำนันตำบลคณฑี      จำนวน     บาท
13.ผู้จัดการร้านเพชรวัสดุก่อสร้าง        จำนวน     บาท
14.ผู้จัดการร้านเบญญาภา  คาราโอเกะ       จำนวน     1,000  บาท
15.ร้านอ๊อดเจริญการยาง  ท่ามะเขือ       จำนวน     บาท
16.เจริญซาวด์  โดยคุณเจริญ  คำอินทร์       จำนวน     บาท
17.คุณจิรชนม์  วัฒนศิริ  ธุรกิจรถเกี่ยวข้าว,  รถปั่นนา     จำนวน     บาท
18.คุณสุจินด์  แก้วจงกุล  (จ่าโต)  “ครอบครัวแก้วจงกุล”     จำนวน     บาท
19.คุณเลิศศิริ  วัฒนศิริ  อดีตผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  9  บ้านโคนเหนือ    จำนวน     บาท
20.อดุลย์ซาวด์  โดยคุณอดุลย์  บุญมั่น       จำนวน     1,000  บาท
21.คุณพรศิริ  ตันไสว  (แอ้ว)        จำนวน     1,000  บาท
22.คุณสารี่  คุณฉวีวรรณ  ทองรักษ์       จำนวน       500  บาท
23.ผอ.คณิศร  คุณคณิศร  คุณชนัสภ์นันท์  ทองรักษ์      จำนวน     2,000  บาท
24.ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรายถาวร (1996)      จำนวน     บาท
25.บริษัทล่ำซำคอนกรีต จำกัด        จำนวน     บาท
26.ผู้จัดการบริษัทโลหะภัณฑ์สเตนเลส เวอร์ค  จำกัด     จำนวน     บาท
27.ผู้จัดการสหกรณ์นิคมวังพระธาตุ  จำกัด       จำนวน     1,000  บาท
28.คุณเสริมวุฒิ – คุณอมรรัตน์  สุวรรณโรจน์  เจ้าของกิจการเฉาก๊วยชากังราว   จำนวน     1,000  บาท
29.สท.สิงห์โต  วัฒนศิริ         จำนวน     บาท
30.ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดท่าทรายวังบัว       จำนวน     บาท
31.กระยาสารท  แม่ทองพิณ  โดย  ผช.พิชิต  คุณทองพิณ  รัตถา    จำนวน     บาท
32.ผู้จัดการท่าทรายเทพนคร(2005)และเทพนครรัมเบอร์  (ทรายดี,  ยางถูก)   จำนวน     1,000  บาท
33.ผู้จัดการประสาน  แสงไกร  ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรคณฑีพัฒนา  จำกัด   จำนวน     บาท
34.ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวาริน       จำนวน     บาท
35.ผู้จัดการร้านศิริกิจ         จำนวน       500  บาท
36.นายกสมาคมชาวไร่อ้อย  เขต  6  กำแพงเพชร      จำนวน     บาท
37.ผู้จัดการ หจก.ตรีบุพชาติ  และ  หจก.ที.บี.เอส โลจิสติกส์ (นายสุวัฒน์  ตรีบุพชาติสกุล) จำนวน     บาท
38.บริษัท ดิว เอ็น.ดี. พิทักษ์ทรัพย์ จำกัด  (โดยคุณนิรัณ  อยู่ยอด)    จำนวน       500  บาท
39.ผู้จัดการบริษัท เอฟ  ดี  กรีน  (ประเทศไทย)  จำกัด  โรงงานปุ๋ยกำแพงเพชร  จำนวน     บาท
40.ไร่อ้อย  “ครอบครัวครูหยาย”  รับปลูกอ้อยตัดอ้อยครบวงจร    จำนวน     1,000  บาท
41.บริษัทท่าขุนรามคอนกรีต  จำกัด       จำนวน     2,000  บาท
42.ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามเพชร        จำนวน     4,000  บาท
43.ร้านน้ำแข็งบ้านโคนเหนือ  คุณชริน-คุณศรอนงค์  เสือแขม    จำนวน       500  บาท
-  โรงเรียนชุมชนบ้านคณฑี  (ประสิทธิ์อุปถัมภ์)  โดย  นายอวยชัย  พิลึก  ผู้อำนวยการโรงเรียน 
   สนับสนุนบุคลากรและสถานที่ในการแข่งขันฯในครั้งนี้
-  โรงเรียนคณฑีพิทยาคม  โดย  นายวิรัช  วันบรรเจิด  ผู้อำนวยการโรงเรียน  สนับสนุนบุคลากร
   ในการจัดการแข่งขัน  พร้อมทั้งเป็นที่ตั้งสำนักงานของฝ่ายเลขานุการ  เพื่อจัดทำเอกสารและ
ประสานงานกับทุกฝ่ายในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้
ในการนี้  ต้องขออภัยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาชน  และองค์กรต่างๆ  ที่ไม่สามารถระบุนามและจำนวนเงินที่สนับสนุนได้ทั้งหมด  ต้องขออภัยไว้  ณ  ที่นี้ด้วย  และขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นอย่างสูงมา  ณ  โอกาสนี้

News Update