หน้าแรก » ข่าวเศรษฐกิจ สังคม » ชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ เรื่องบุคลิกภาพ และจิตบริการที่เป็นเลิศ สู่ความสำเร็จขององค์การ

ชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ เรื่องบุคลิกภาพ และจิตบริการที่เป็นเลิศ สู่ความสำเร็จขององค์การ

โพสต์โดย : admin เมื่อ 20 ต.ค. 2561 17:28:28 น. เข้าชม 319 ครั้ง แจ้งลบ

     เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ เรื่องบุคลิกภาพ และจิตบริการที่เป็นเลิศ สู่ความสำเร็จขององค์การ โดยมีนางภษร ศรีวิเศษ นักพูด นักพัฒนาบุคลิกภาพ นักพัฒนาบุคลากรระดับประเทศ มาเป็น วิทยากรในการบรรยาย
     เนื่องด้วยองค์กรทุกองค์กรย่อมประสงค์ให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรเป็นผู้ที่มีการพัฒนา ทั้งในส่วนบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และบทบาทในการเป็นตัวแทนขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องกับการสร้างภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือ ต้องมีปฏิสัมพันธ์ต่อผู้ใช้บริการขององค์กรสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาบทบาทดังกล่าว จึงเป็นสิ่งที่เน้นในเรื่องของการมีบุคลิกภาพที่ดี การมีจิตใจที่มุ่งเน้นการให้บริการต่อผู้ใช้บริการขององค์กรเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดี ทั้งนี้ย่อมนำองค์กรไปสู่องค์กรที่มุ่งเน้นการบริการที่มีคุณภาพ ให้แก่ผู้ใช้บริการ
ดังนั้นการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้ให้บริการ จึงเป็นสิ่งที่องค์กรต้องให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้พื้นฐานในการพัฒนาบุคลิกภาพ แนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพ การมีจิตบริการและคุณภาพโอนต่างๆ ที่จะส่งผลต่อการเป็นผู้ให้ บริการที่มีความน่าเชื่อถือ มีบุคลิกภาพที่ดีอันจะนำไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรและทีมบุคลากร สำหรับการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ เรื่องบุคลิกภาพและจิตบริการที่เป็นเลิศ สู่ความสำเร็จ ขององค์การในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการวิธีการและเทคนิคด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและจิตบริการ และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการทำงานและการดำเนินชีวิตที่ดีต่อไป
...ข่าว/ภาพ..ชลอ ทองอำไพ/เจ้าของ และบรรณาธิการ นสพ.ศิลาแลงนิวส์////

News Update