หน้าแรก » แจ้งลบ ดร.ทักดนัย เพชรเภรี ผู้อำนวยการ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา นางวรวรรณ เพชรเภรี ครูผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมพิธี มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส. ระดับเพชร โครงการสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุขประจำปี 2565

แจ้งลบ ดร.ทักดนัย เพชรเภรี ผู้อำนวยการ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา นางวรวรรณ เพชรเภรี ครูผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมพิธี มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส. ระดับเพชร โครงการสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุขประจำปี 2565

News Update